Återhus UDI 2

Innovationsprojektet ‘Återhus – att bygga hus av hus’ möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag 14 samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong. 

Målet för Återhus är att göra återbruk av tunga byggnadsdelar möjligt. Genom återbruk av dessa material kan vi minska bygg- och fastighetsbranschens resursanvändning, avfall och utsläpp av miljöfarliga ämnen samt minska uttaget av jungfruliga resurser och sänka koldioxidutsläppen. 

Återhus utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med en holistisk syn på hållbarhet. Pilotprojekt är centralt i Återhus. Resultaten sammanställs till modeller, metoder och processer som stödjer cirkulära material- och produktflöden. Allt för att möjliggöra standardisering och uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar. Läs mer på https:// aterhus.nu 


Fler projekt