Bygga’re tryggare

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, vilket var en historisk händelse. Även om Barnkonventionen nu är lag i Sverige, har vi ännu inte implementerat en övergripande metod som aktivt involverar barn i beslutsfattande och stadsplanering på ett sätt som ger deras åsikter och insikter verkligt inflytande.

Genom att utveckla metoden “Bygga’re Tryggare” arbetade vi med att identifiera kritiska områden för behov i den svenska skolan. Tillsammans med arkitekter, verksamhetsutvecklare och barnpsykologer har barn som har upplevt stressiga livssituationer identifierat brister och akuta behov i sin skolmiljö samt övervägt generella förbättringar. Dessa identifierade behov och platser har sedan diskuterats tillsammans med barnen.

Metoden “Bygga’re Tryggare” ger arkitekter och skolledare verktyg att förstå och utforska elevers behov när de utformar skolmiljöer, planerar nya skolbyggnader eller renoverar äldre skolor. Genom samarbete med en klass på Ekhammarskolan i Upplands-Bro har vi fått möjlighet att fördjupa förståelsen för de kritiska områdena, relatera dem till en specifik skola och diskutera möjliga lösningar. Som skolarkitekter och verksamhetsutvecklare har vi kunnat adressera behoven inom skolans organisation, kultur och fysiska miljö


Fler projekt